Přeskočit na obsah

Euroregion Krušnohoří: O ČEM JEDNALA ÚNOROVÁ RADA EUROREGIONU

  Vzhledem k jarním prázdninám se pravidelné páteční jednání rady uskutečnilo mimořádně v pondělí 28.2. 2022 formou videokonference.

  Radní vzali v úvodu na vědomí zprávu o činnosti jednatelství a výsledky 11. oběžného řízení Fondu malých projektů. Výsledkem hlasování mimo zasedání Lokálního řídícího výboru bylo schválení 5 projektových žádostí v celkové výši dotace 42 852,21 EUR.

  V bodě o aktuálních informacích k přípravě nového dotačního období 2021+ jsme hovořili především o žádosti o zařazení Fondu malých projektů Česko-Sasko pro období 2021- 2027 také v prioritní ose 3 Vzdělávání, celoživotní učení, kultura a cestovní ruch (opatření M 3.5 Zkvalitnění cestovního ruchu ve společném regionu a opatření M 3.6 Zachování, ochrana a zpřístupnění kulturního dědictví veřejnosti). Radní vyjádřili podporu a souhlasné stanovisko k této iniciativě, do které jsou zapojeni všechny česko-saské euroregiony.

  Dále bylo radě představeno plnění rozpočtu roku 2021 na základě výsledků hospodaření, které skončilo přebytkem ve výši 411 239,65 Kč a zároveň návrh vyrovnaného rozpočtu pro rok 2022. Rozpočet bude v další fázi předmětem kontroly revizní komise, která se sejde v 11. týdnu.

  V závěru jednání jsme radním zprostředkovali prezentaci Ekologického centra pro Krušnohoří, které je součástí našeho významného člena Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí, a.s. Vedoucí centra paní Martina Černá hovořila o činnosti centra, informovala radní především o způsobu monitoringu stavu životního prostředí, informování veřejnosti o nestandardních událostech, ekoporadenství a o environmentálně vzdělávacích projektech. Spolupráce euroregionu s centrem by měla vyústit ve společný projekt v rámci programu přeshraniční spolupráce, jehož hlavní cíl je zlepšení informovanosti v oblasti životního prostředí směrem přes saskou hranici.

  Děkujeme členům rady za konstruktivní jednání a spolupráci. Příští rada se uskuteční prezenčně 25.3.2022.