Přeskočit na obsah

16. zasedání Asociace euroregion ČR

  Členové asociace se sešli na pravidelném pracovním setkání.

  Diskuze byla zaměřena na přípravu dotačního období 2021-2027. Členové asociace referovali o průběhu příprav spuštění přeshraničních programů v příhraničních oblastech a o přípravě správy fondu malých projektů v období 2021-2027. Zásadní informací je, že všechny projektové dokumenty pro Interreg programy v rámci ČR jsou předložené k Evropské komisi v řádném termínu. Start Interreg programů je tedy reálný ještě v tomto roce.

  Další podstatnou částí diskuze je příprava zjednodušení vykazování výdajů ve fondech malých projektů v následujícím období. Zjednodušení je pro euroregiony prioritním tématem a cílem je nastavení administrace fondů takovým způsobem, který nebude zatěžovat příjemce dotace a umožní mu soustředit se na realizaci přeshraničních projektů.

  Členové asociace také rozpracovali plán další činnosti asociace jejíž součástí bude diskuze se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zahraničních věcí o dalším rozvojí přeshraniční spolupráce a podpory příhraničních regionů. Důležité je také získávání zkušeností a proto bylo rozhodnuto navázat spolupráci s organizací The Transfrontier Operational Mission (MOT).

  V současné době je většina euroregionů zastoupena v Regionálních stálých konferencích a nově se také zástupce asociace zúčastní jako člen zasedání Národní stále konference, která se bude konat 3. a 4. května v Litoměřicích.

  Součástí diskuze byla také problematika současného programového období 2014-2020, kde je důležitým tématem úspěšné ukončení probíhajících fondů, ale také pilotní výzvy, v rámci kterých testují zjednodušené metody vykazování pro následující období. Diskuze se dotkla také problematiky války na Ukrajině a s tím spojené možnosti zapojení účastníků z Ukrajiny do realizace malých projektů.

  Posledním bodem byla tradičně prezentace vlastní činnosti členů asociace a předávání inspirace a příkladů dobré praxe.

  Štítky: