Přeskočit na obsah

Euroregion Pomoraví: Desátý kulatý stůl v rámci projektu FMP “Sdílejme zkušenosti” na téma “Podpora cestovného ruchu – úspech pre oboch”

  Dne 2. února 2023 jsme se v rámci projektu FMP „Sdílejme zkušenosti“ CZ/FMP/11b/10/140 podívali podruhé na Slovensko, do krásného královského města Skalica. V pořadí desátý a žel poslední kulatý stůl proběhl na skalické radnici a byl věnován zkušenostem s rozvojem cestovního ruchu podél dnešní slovensko-české hranice za uplynulých třicet let a možným výhledům na nejbližší roky.

  Na začátku všechny přivítala „domácí paní“ nová primátorka města Skalice Oľga Luptáková, která ocenila fakt, že se zástupci jižní Moravy a Záhoria potkávaní na místě, kde byla v roce 1999 podepsána Deklarace o přeshraniční spolupráci a poprvé zazněl termín „Euroregion Pomoraví“.

  Kulatý stůl navštívil i bývalý primátor mesta Skalica pan Michal Srnholec, který právě v roce 1999 byl spoluzakladatel původního Euroregionu Pomoraví.

  Poté hlavní přednášející Renáta Medňanská, vedoucí oddělení marketingu a cestovního ruchu města Skalica, velmi podrobně rozebrala možnosti cestovního ruchu ve Skalici a nejbližším okolí s vazbami na jihomoravskou oblast. Akcentovala několik důležitých segmentů, kterými jsou: Památková zóna, včetně historického centra, gastronomie z pohledu skalických specialit, přírodní potenciál města a okolí, včetně přístavu na Baťově kanálu, sportovní infrastruktura, včetně golfového resortu, rozsáhlá síť cyklostezek a naučných chodníků. V samotném městě doznívají loňské oslavy 650 let od udělení Skalici privilegií udělovaným královským městům. Výrazně se profiluje orientace na smart cestovní ruch, velký zájem vzbuzují krátké videa pro Youtube o kulturních a společenských akcích ve městě, které jsou podporovány i přes městskou televizi a Záhorácké video. K některým tradičním kulturním akcím jako jsou Trdlofest, Artléto, Musica Sacra, posezení u cimbálu či den otevřených bůd (sklepů) se hlásili mnozí jihomoravští přítomní, kteří by v tomto viděli potenciál budoucích společných akcí. Diskusi zaslouží i taková témata jako „Tereziánská císařská minulost“, gastrofestivaly, společný rozvoj služeb na Baťově kanálu, propojení cyklostezek apod.

  Vzhledem k tomu, že kulatý stůl ve Skalici byl poslední akcí tohoto formátu, shrnul na závěr hlavní manažer projektu výsledky, postřehy, zkušenosti se setkáváním se zástupců samospráv a na ně napojených organizací a institucí. V průběhu necelých sedmi měsíců došlo k velmi intenzivnímu setkávání se sousedů zejména z oblasti Horného Záhoria a Hodonínska a Břeclavska k různým otázkám, které řeší samosprávy v sociální, ekonomické, či ekologické oblasti. Ukázalo se, že na mnohé záležitosti existuje velmi podobný názor, řešení vycházejí z existujícího legislativního rámce a odvíjejí se od dostupných finančních zdrojů.

  Kulaté stoly, opírající se o společnou historii, jednoznačně potvrdili silnou jazykovou, kulturní, mezilidskou spřízněnost, vědecky doložily společné kořeny obyvatel z obou stran řeky Moravy, akcentovaly velmi podobný přístup k ochraně kulturní krajiny a udržitelnosti mezi hospodářskou činností a ochranou přírodního a kulturního dědictví našich předků. Byl vytvořen solidní základ pro dlouhodobou vazbu mezi samosprávami na obou stranách hranice. A v neposlední řadě se přítomní zástupci obcí shodly na tom, že budou připravovat společné projekty do přeshraničního programu Interreg k česko-slovenské spolupráci.