Přeskočit na obsah

Euroregion Pomoraví: Uzavření vyúčtování malého projektu

  Dne 11. července 2023 jsme úspěšně oficiálně dokončili projekt FMP „Sdílejme zkušenosti“ CZ/FMP/11b/10/140. Sekretariát Fondu ze Zlína poslal Euroregionu Pomoraví dokumenty o uzavření vyúčtovaní malého projektu.

  Byla schválena Závěrečná zpráva a potvrzeno Prohlášení o způsobilosti výdajů, včetně Seznamu deklarovaných výdajů našeho malého projektu.

  Projekt byl realizován v období 1. 4. 2022 – 31. 3. 2023. Celkový rozpočet malého projektu byl 19.124 EUR a podíl EU na spolufinancování (tzv. dotace EFRR) byl 16.255,40 EUR. V průběhu projektu jsme realizovali deset kulatých stolů na různé aspekty přeshraniční spolupráce a taky dvě exkurze k problematice fungování sběrných dvorů a podpoře cestovního ruchu na Baťově kanálu.

  Většina aktivit se odehrála na území jižní Moravy, ale dva kulaté stoly (Skalica, Kopčany) a jedna exkurze (přístav Baťova kanálu ve Skalici) se uskutečnily na Slovensku. Přeshraniční partnerem projektu bylo Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.

  V průběhu necelých sedmi měsíců došlo k velmi intenzivnímu setkávání se sousedů zejména z oblasti Horného Záhoria a Hodonínska a Břeclavska k různým otázkám, které řeší samosprávy v sociální, ekonomické, či ekologické oblasti. Ukázalo se, že na mnohé záležitosti existuje velmi podobný názor, řešení vycházejí z existujícího legislativního rámce a odvíjejí se od dostupných finančních zdrojů.

  Kulaté stoly, opírající se o společnou historii, jednoznačně potvrdili silnou jazykovou, kulturní, mezilidskou spřízněnost, vědecky doložily společné kořeny obyvatel z obou stran řeky Moravy, akcentovaly velmi podobný přístup k ochraně kulturní krajiny a udržitelnosti mezi hospodářskou činností a ochranou přírodního a kulturního dědictví našich předků. Byl vytvořen solidní základ pro dlouhodobou vazbu mezi samosprávami na obou stranách hranice. A v neposlední řadě se přítomní zástupci obcí shodly na tom, že budou připravovat společné projekty do přeshraničního programu Interreg k česko-slovenské spolupráci.