Přeskočit na obsah

Euroregion Pomoraví: 23. jednání Národní stálé konference proběhlo v Ostravě

  Ve dnech 4. – 5. dubna 2024 se zástupce Asociace euroregionů ČR Vladimír Gašpar (Euroregion Pomoraví) zúčastnil v Ostravě jednání regionální Komory a následně pléna Národní stálé konference (NSK). 

  23. plenární zasedání Národní stálé konference (NSK) řídil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, který úvodem zdůraznil, že „Národní stálá konference si během své osmileté existence získala uznání jako platforma, na které spolu odborníci mluví o hlavních tématech regionální politiky. Tato instituce slouží nejen k přenosu informací od státu směrem k územním partnerům, ale také od územních partnerů ke státu“.

  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR prostřednictvím Národní stálé konference dlouhodobě usiluje o důsledné uplatňování principu územní dimenze. Jde o zacílení podpory podle specifik různých typů území a zohlednění jejich odlišných výchozích podmínek. To se už dnes do jisté míry daří také díky využití příslušných integrovaných nástrojů (Integrované územní investice a Komunitně vedený místní rozvoj) nebo Regionálních akčních plánů. Zástupce Asociace euroregionů ČR v NSK působí s hlasovacím právem už od začátku roku 2022.

  Snahou všech členů zasedajících v NSK je co nejlepší územní a tematické zacílení podpory – jak z evropských, tak z národních zdrojů, která má být v souladu s potřebami různých typů regionů. Účastníci dostali informace o prvním jednání vládního Výboru pro regionální politiku, ministr Bartoš vysvětlil dělící čáru mezi NSK a tímto Výborem. Diskuse se vedla k otázkám aktualizace Zákona č. 248/2000 Sb. o regionálním rozvoji, zejména o návrhu 1. novely (Agentura pro sociální začleňování) a 2. novely (MAS, metropolitní spolupráce a Společenství obcí). Velký prostor dostala diskuse k podpoře rozvoje HSOÚ (hospodářsky a sociálně ohrožených území), s tím souvisejícími programy Re:Start a OPST (Operační program Spravedlivá transformace). Své postoje k NPO i k budoucí Kohezní politice přednesli zástupci SMO ČR a Asociace krajů ČR. S velkým zájmem byla vyslechnuta informace Ministerstva životního prostředí ČR k přípravě a realizaci Sociálního klimatického Fondu – SKP (někdy se místo Fond používá Plán). SKP musí MŽP předložit do poloviny roku 2025 Evropské komisi. SKP bude mít 3 komponenty – sektor budov, dopravní chudoba a přímá podpora příjmů (podpora mikropodniků resp. zranitelných MSP). Celkem bylo na plenárním zasedání přítomno 64 ze 67 hlasujících členů, všechna usnesení však byla konsensuální, bez hlasování.

  Pro AEČR je důležité, že ve stanovisku SMO ČR ke Kohezní politice 2028+ byla explicitně zmíněna plná podpora HSOÚ, transformovaným územím a taky příhraničním oblastem.

  Z pohledu MMR je základ pro na plánovací období 2028+:

  • Podpora finančních nástrojů
  • Vyšší míra kofinancování příjemců
  • Vzorkování kontrol
  • Zjednodušené vykazování výdajů

  Z poslední Zprávy HLG (High level group EK) vyplynulo, že EK preferuje do období 2028+ podpořit:

  • strategické technologie, kritické materiály a čistý průmysl
  • konkurenceschopnost evropských firem
  • obranný průmysl
  • rozšíření o nové členské země, včetně jejich integrace do struktur EU

  V rámci bodu o možných změnách fungování NSK chce vidět MMR více diskusí mezi regionálními partnery, členy NSK a taky vstupy z RSK. Předsedající NSK apeloval na přítomné na poslání písemných pohledů na budoucí fungování NSK.

  Na webu MMR/územní dimenze v sekci Národní stálá konference ve složce 23. zasedání budou k dispozici veškeré podklady ze zasedání všech 3 Komor i jednání Pléna NSK.